Phát Triển Doanh Nghiệp Ngoài Nhà Nước

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ và cơ quan ngang Bộ khác xây dựng hệ thống thông tin phục vụ xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không đúng nguyên tắc, đối tượng, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định của Luật này thì ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ hơn. Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

Tiến tới xóa bỏ các rào cản, khác biệt trong hoạt động của DNNN với doanh nghiệp các khu vực kinh tế khác. Hai là, đóng góp vào nền kinh tế và hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân cao, nhiều sáng kiến, đổi mới và sự đột phá được xuất phát từ những doanh nghiệp tư nhân. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân cao hơn 1,2 lần so với mức bình quân của nền kinh tế và hơn 1,9 lần so với khu vực nhà nước. Vai trò của kinh tế tư nhân càng trở nên quan trọng hơn khi mà khoa học và công nghệ đã và đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Tham gia, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đầu tư thành lập, quản lý và vận hành tổ chức thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hình thức đối tác công tư hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, các cấp ủy đảng, tổ chức chính trị – xã hội đã chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện đến cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ chủ chốt cấp cơ sở, đoàn viên, hội viên. Hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, điều lệ doanh nghiệp, việc thay đổi mục tiêu kinh doanh, quy mô sản xuất, tỷ lệ góp vốn pháp định phải được cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài chuẩn y. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh sử dụng mặt đất, mặt nước, mặt biển phải trả tiền thuê; trong trường hợp khai thác tài nguyên phải nộp thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nếu có thay đổi về điều kiện đầu tư thì việc miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh do Bộ Tài chính quyết định. Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện dự án có nhiều tiêu chuẩn khuyến khích đầu tư, thì được miễn thuế lợi tức trong một thời gian tối đa là 4 năm, kể từ khi bắt đầu kinh doanh có lãi và được giảm 50% thuế lợi tức trong một thời gian tối đa là 4 năm tiếp theo. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được tuyển dụng lao động theo nhu cầu kinh doanh và phải ưu tiên tuyển dụng công dân Việt Nam; chỉ được tuyển dụng người nước ngoài làm những công việc đòi hỏi trình độ kỹ thuật và quản lý mà Việt Nam chưa đáp ứng được, nhưng phải đào tạo lao động Việt Nam thay thế.

Chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức xã hội không rõ ràng, vừa chịu sự lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước, vừa có nhiệm vụ giám sát, phản biện vai trò của Đảng và Nhà nước. Do chức năng, nhiệm vụ không rõ ràng nên các tổ chức xã hội ở Việt Nam hoạt động còn thụ động, hiệu quả không cao. Mặt khác, cơ sở pháp lý, mà cụ thể là Luật về Hội, Hiệp Hội chưa được ban hành, nên sự hoạt động chưa có sự bảo đảm bằng pháp luật. Ở Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước có vị trí, vai trò quan trọng, được khẳng định cả trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước lẫn trong thực tiễn.

Những đảng viên xuất thân, trưởng thành từ phong trào công nhân, đứng vào hàng ngũ của Đảng sẽ góp phần đắc lực cho chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, làm cầu nối giữa Đảng với người lao động, củng cố niềm tin của người lao động với Đảng. Tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước chính là điểm tựa vững chắc cho Công đoàn, có tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, đảm bảo định hướng sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở, khẳng định vai trò của công đoàn đối với người lao động. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp cũng đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, tích cực chủ động tham mưu các cấp ủy nắm bắt tình hình của đoàn viên, người lao động. Đi đôi với phát triển đảng viên mới và xúc tiến thành lập các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, khắc phục yếu kém, hạn chế trong hoạt động cũng được quan tâm triển khai. Nhờ đó, công tác phát triển Đảng, thành lập chi bộ trong các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Trên địa bàn huyện hiện có 1.849 DN ngoài Nhà nước, trong đó 76 DN có tổ chức đảng với 832 đảng viên; 104 DN có tổ chức công đoàn với hơn 4.000 đoàn viên. Riêng từ đầu năm đến nay, huyện đã thành lập mới 4 chi bộ, kết nạp 27 đảng viên mới. Theo Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Trần Văn Khương, việc thành lập được tổ chức đảng trong các DN ngoài khu vực Nhà nước là sự cố gắng của hệ thống chính trị các cấp, bằng nhiều giải pháp thực hiện kiên trì, bền bỉ.

Còn các nguồn lực nhà nước (tài nguyên, đất đai, ngân sách nhà nước, các quỹ dự trữ quốc gia,…), cùng với các công cụ, chính sách được Nhà nước sử dụng để định hướng, điều tiết nền kinh tế, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Thực tiễn ở nước ta, khi các nguồn lực của Nhà nước cùng với các cơ chế, chính sách tập trung vào lĩnh vực, địa bàn nào thì dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển ở lĩnh vực, địa bàn đó. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; doanh nghiệp nhà nước chỉ là một bộ phận của kinh tế nhà nước, hoạt động theo cơ chế thị trường, cạnh tranh bình đẳng trước pháp luật với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác và được cơ cấu lại như đã nêu ở trên. Trước hết, Đảng ủy các phường, xã khảo sát, thống kê, đánh giá thực trạng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể chính trị – xã hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đóng chân trên địa bàn. Tiếp đó, cấp ủy cơ sở thông tin, vận động và tạo sự đồng thuận của người quản lý doanh nghiệp về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tác dụng của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Đây là thay đổi lớn, qua đó khắc phục những tồn tại, hạn chế của mô hình thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước hiện nay. Chính phủ cũng đã đẩy mạnh cải cách, cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành góp phần đưa các doanh nghiệp nhà nước được tập trung nhiều hơn vào những lĩnh vực then chốt, quốc phòng, an ninh, cung ứng hàng hóa và dịch vụ công thiết yếu. Sau gần 18 năm cổ phần hóa, kể từ khi có Nghị quyết TW 3 khóa IX năm 2001 đến nay, tuy vẫn còn chậm, song đã đạt được nhiều kết quả trong việc giảm số lượng DNNN làm ăn thua lỗ, năng lực tài chính, quản trị và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước được nâng lên. Nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực tiếp tham gia phục vụ an ninh – quốc phòng, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia. Các DNNN thời gian qua cũng đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng cần thiết cho phát triển kinh tế – xã hội, trước hết là hạ tầng giao thông, nông nghiệp, nông thôn, năng lượng, viễn thông. Trong một số thời điểm, nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải thực hiện các nhiệm vụ chính trị – xã hội, phục vụ chính sách điều tiết kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bình ổn giá,…

Tuy nhiên, xét trên phương diện pháp lý, Nhà nước quản lý xã hội phải bằng pháp luật. Do đó, để khắc phục những hạn chế của nền kinh tế, Nhà nước cần xây dựng một hệ thống pháp luật chung để phòng ngừa và hạn chế, tạo động lực cho tất cả các thành phần kinh tế phát triển. Đồng Nai cũng là địa phương đi đầu trong công tác phát triển tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước với những phương pháp đa dạng, hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp. Trong đó công tác tuyên truyền, vận động gắn với khảo sát, nắm tình hình về doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn được chú trọng.

Trình độ tay nghề của người lao động được nâng lên, lỗi kỹ thuật trong sản phẩm giảm đi đáng kể, nâng cao chất lượng của sản phẩm. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật nhấn mạnh “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên sẽ góp phần làm cho Đảng vững mạnh cả về chất lượng và số lượng”. Do vậy, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước nói riêng nhằm tăng cường bản chất của giai cấp công nhân của Đảng đó là yêu cầu khách quan, có tính qui luật trong quá trình hoạt động của Đảng. Vì vậy, Đảng luôn coi trọng việc lãnh đạo xây dựng giai cấp công nhân nói chung và xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước nói riêng. 6 tháng đầu năm 2021, các cấp công đoàn toàn thành phố đã giới thiệu được 2004 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 779 đoàn viên được kết nạp.

Không chỉ tại huyện Đông Triều, trên cả nước, việc một chủ doanh nghiệp tư nhân được kết nạp Đảng viên mới vẫn còn là chuyện chưa phổ biến. “Thờ ơ”, “không mặn mà”, “thiếu thiết tha” là những từ mà nhiều người miêu tả về việc phát triển Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân hiện nay. Ban Kinh tế Trung ương đã và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung và kết quả thực hiện Nghị quyết 10 thông qua tổ chức triển khai nhiều hoạt động truyền thông và các sự kiện, diễn đàn quốc gia. Bà Đỗ Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn AquaOne (hay còn được gọi là Shark Liên khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam), cho rằng tiềm năng của thị trường Việt Nam vẫn còn rất rộng lớn, đó là dư địa quan trọng để khối doanh nghiệp tư nhân tận dụng và vươn lên trong thập kỷ tới. Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup đánh giá khối kinh tế tư nhân của Việt Nam vẫn còn nhỏ. Tuy nhiên, với sự ủng hộ của tư duy đổi mới của Đảng và Chính phủ, chắc chắn khu vực này sẽ có sự phát triển mạnh mẽ.

Xây dựng cơ chế, chính sách định hướng sự phát triển của kinh tế tư nhân; hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật về kinh tế tư nhân. Sửa đổi một số cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân như chính sách đầu tư, tín dụng, chính sách về mặt bằng sản xuất, chính sách thuế, chính sách đào tạo, tiền lương, thu nhập và bảo hiểm xã hội… Phát huy thế mạnh và tiềm năng to lớn của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế – xã hội phải đi đôi với khắc phục có hiệu quả những mặt trái, những tiêu cực phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế tư nhân. Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn Nhạc Phan Linh cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân chưa được phát huy là do một bộ phận chủ doanh nghiệp tư nhân, cũng như người lao động lo ngại việc sinh hoạt chi bộ, học tập chính trị ảnh hưởng đến thời gian làm việc. Nhiều công nhân thường xuyên phải thay đổi công việc gây khó khăn trong công tác bồi dưỡng kết nạp Đảng, sinh hoạt chi bộ… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển tổ chức cơ sở Đảng cũng như chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.

Chính phủ quy định cụ thể mức thuế ưu đãi đối với từng loại doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong Khu công nghiệp. Các tranh chấp giữa các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc giữa các bên liên doanh cũng như các tranh chấp giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp Việt Nam trước hết phải được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam.

  • Cần phải quán triệt khu vực kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế tư nhân trong chủ nghĩa tư bản khác nhau về căn bản.
  • Đồng Nai cũng là địa phương đi đầu trong công tác phát triển tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước với những phương pháp đa dạng, hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp.
  • Đổi mới lần này phải xác định người dân, doanh nghiệp có vai trò trung tâm, làm sao cho họ có thể hoạt động kinh doanh dễ dàng và hiệu quả.” – TS.
  • Nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo bao gồm quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Nhờ những nỗ lực của của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, trong năm 2020, toàn tỉnh đã có thêm 2 tổ chức Đảng trong các DNNKVNN được thành lập, 51 đảng viên được kết nạp mới trong các tổ chức Đảng DNNKVNN. Thứ tư, hoàn thiện thể chế tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý kinh tế của Nhà nước, phù hợp với yêu cầu của kinh tế thị trường. Tập trung nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, biểu dương, nhân rộng các mô hình quản trị doanh nghiệp, giám đốc quản trị doanh nghiệp tiêu biểu, có hiệu quả. Nghiên cứu xây dựng tiêu chí giám đốc quản trị doanh nghiệp hiệu quả, ngoài các tiêu chí về kinh tế, tài chính còn phải có tiêu chí về an toàn, chất lượng công trình. Các cơ quan thuộc Bộ thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp tại các đơn vị, doanh nghiệp theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Thời gian qua Hội đồng đã đôn đốc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục luật, huy động sự tham gia của nhiều lực lượng vào công tác này. Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, hoạt động phối hợp giữa các thành viên Hội đồng, giữa các bộ, ngành, địa phương trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên nhất là trong các lĩnh vực, địa bàn hoặc nhóm đối tượng cần có sự phối hợp liên ngành. Việc thực hiện một số chương trình phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Có thể nói, cùng với tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta, doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng ngày càng có được bước phát triển vượt bậc và giữ vị thế, vai trò động lực ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hộinước nhà. Hai là, hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh tế còn thấp, một mặt là do sự can thiệp của Nhà nước không phù hợp với sự vận động của thị trường. Mặt khác, Nhà nước lại thiếu công cụ và cơ chế giám sát, chế tài để bảo đảm các chủ thể tham gia các quan hệ thị trường tuân thủ “luật chơi” đã đề ra.

Thứ hai, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân. Nhà nước cần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư tư nhân vào hoạt động kinh tế tư nhân theo cơ chế thị trường. Không biến các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân thành chính sách bao cấp, phục vụ “lợi ích nhóm” dưới mọi hình thức. Tạo điều kiện để kinh tế tư nhân đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trong những ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội quốc gia.

Tuy nhiên việc triển khai thực hiện chủ trương này chậm chạp, lúng túng, kết quả đạt được rất hạn chế. Trình độ phát triển, tiềm lực khoa học – công nghệ của đất nước, của các ngành, lĩnh vực, của hầu hết các doanh nghiệp trong nước đều còn thấp; đóng góp của khoa học – công nghệ vào tăng trưởng và hiệu quả kinh tế còn hạn chế, chuyển biến chậm. Theo bà Lê Thị Mai Thi, qua công tác khảo sát các DN sản xuất, kinh doanh có tính ổn định, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, có đảng viên và có sự đồng thuận của chủ DN để từ đó tiến hành các thủ tục thành lập chi bộ. Tùy theo điều kiện và quy mô, DN sẽ thành lập chi bộ cơ sở hoặc chi bộ trực thuộc Đảng ủy các phường.

Nhờ vậy, kinh tế tư nhân không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những nhân tố chính tạo nên sự tăng trưởng kinh tế nhanh. Trải qua hơn 30 năm đổi mới, kinh tế tư nhân đã không chỉ dần được phục hồi mà còn có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt là sau Đại hội X (năm 2006), khi kinh tế tư nhân được xác định chính thức là thành phần kinh tế được khuyến khích phát triển, không hạn chế về quy mô.

Trong khi lao động trong doanh nghiệp ngoài nhà nước năm 2010 là gần 6 triệu lao động đã tăng lên hơn 8,4 triệu lao động năm 2016, chiếm 38,3% tổng số lao động làm công ăn lương của cả nước và tăng bình quân mỗi năm khoảng 350 nghìn người trong cùng giai đoạn. Việc tận dụng thiết bị cũ, công nghệ cũ, phương thức quản trị doanh nghiệp theo suy nghĩ, tư duy dập khuôn, lối mòn dẫn đến hạn chế, trong đó có ảnh hưởng đến tiến độ và một số chất lượng công trình. Bốn là, việc đổi mới, sắp xếp lại DNNN, đặc biệt cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước còn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra. Mặc dù đã có sự chỉ đạo, nỗ lực của tất cả các bên hữu quan nhưng mục tiêu cổ phần hóa vẫn tiếp tục bị đẩy lùi thời hạn. Doanh nghiệp nhà nước vẫn còn hiện diện trong nhiều ngành, lĩnh vực mà Nhà nước không cần duy trì sở hữu vốn.

Các tổ chức Đảng cũng tập trung kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động để từng bước làm cho các đảng bộ, chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp. Từ kết quả hoạt động của Chi bộ Công ty Vĩnh Phúc cho thấy, vai trò của việc phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước rất quan trọng. Đó là vừa nâng cao nhận thức của người lao động, chủ doanh nghiệp về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, vừa khẳng định vai trò của Đảng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. BPO – Chi bộ Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh và dịch vụ Vĩnh Phúc (Công ty Vĩnh Phúc) trực thuộc Huyện ủy Đồng Phú.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp, khiến khu vực doanh nghiệp vốn đã bị tổn thương lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Các nguồn lực dữ trữ đang cạn dần trong khi thị trường chưa có dấu hiệu phục hồi hoặc đang phục hồi rất chậm. Nhà nước còn hạn chế trong kiến tạo phát triển, dẫn dắt thị trường, nhất là kiến tạo phát triển các yếu tố thị trường.

“Ngành hàng không có sự tham gia năng động của những thương hiệu tư nhân đang trở thành nhân tố thúc đẩy đổi mới cho ngành này về nhiều mặt. Từ đó mang lại cơ hội trải nghiệm dịch vụ hàng không chất lượng cho hàng triệu người”, CEO Tập đoàn FLC nói. “Doanh nhân cần kinh doanh liêm chính, tìm kiếm lợi nhuận chân chính, góp phần vào công cuộc phòng chống tham nhũng. Cùng với đó là tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh”, Thủ tướng nhắn nhủ. Nhiều doanh nghiệp sản xuất của tư nhân cũng đạt kim ngạch xuất khẩu hàng triệu USD, đóng góp lớn vào tăng trưởng, thu ngân sách và giải quyết việc làm.

Chi bộ tích cực tuyên truyền đến công nhân, người lao động chỉ thị, nghị quyết của Đảng, làm cho người lao động nhận thức sâu sắc về Đảng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, tạo niềm tin cho quần chúng phấn đấu vào Đảng. Mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đều phải hoạt động theo cơ chế thị trường, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật. Có chính sách thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp Việt Nam cả về số lượng và chất lượng, thật sự trở thành lực lượng lòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thứ nhất, môi trường pháp lý đối với khu vực kinh tế tư nhân chưa hoàn thiện, nhiều quy định chưa đầy đủ, chưa rõ ràng, thiếu nhất quán, phức tạp và chồng chéo. Điều kiện thủ tục hành chính, thủ tục tiếp cận đất đai, thị trường tin dụng, cơ hội đầu tư rườm rà, cản trở khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Lãi suất vay cao khoảng 7-9% trong khi Trung Quốc là 4,3%, Malaysia 4,6%, Hàn Quốc 2-3%. Với hơn 4.000 các điều kiện kinh doanh (trong đó nhiều quy định không theo thông lệ quốc tế) đặt ra các rào cản không phù hợp đối với sự phát triển của kinh tế tư nhân. Trong khi có thể cắt giảm càng sớm càng tốt đến hơn 50% các điều kiện không hợp lý này. Điều mà các doanh nghiệp tư nhân cần không phải là sự hỗ trợ, ưu đãi ưu tiên đặc biệt mà là hệ thống pháp luật về kinh doanh minh bạch, công bằng và lành mạnh, hệ thống thủ tục hành chính đơn giản, thuận tiện và sớm đi vào thực tiễn.

Thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp. Cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là cơ sở ươm tạo) là cơ sở cung cấp các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết cho các tổ chức, cá nhân hoàn thiện ý tưởng kinh doanh, phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới thành lập. Thực hiện các nghị quyết của Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương, các cấp ủy trong cả nước đã có cách làm sáng tạo. Một số địa phương tập trung số lượng lớn doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước như Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, cấp ủy đã thành lập đảng bộ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trực thuộc thành ủy. Thứ sáu, chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS. Đổi mới phương pháp, nội dung tập huấn cán bộ CĐCS khối doanh nghiệp theo hướng tăng cường tập huấn chuyên đề, các kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng đàm phán, thương lượng, hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động.

Đảng viên và công đoàn phối hợp tổ chức hoạt động vui chơi cho công nhânBà Đặng Thị Kim Chi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn khu công nghiệp VSIP cho biết, hiện Đảng bộ khu công nghiệp VSIP chỉ mới có 3 tổ chức Đảng tại doanh nghiệp. Theo bà, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương cần quan tâm hơn những doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng và những đơn vị có người lao động là đảng viên đang hoạt động tại doanh nghiệp. Dù chịu nhiều tác động của dịch Covid-19, nhưng công tác phát triển Đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước có phần khởi sắc; vai trò của tổ chức Đảng được phát huy góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, ổn định tình hình ở đơn vị. Mặt khác ở Anh, hệ thống các nghị sĩ địa phương có thể gây sức ép lên cơ quan công quyền cũng quan trọng. Nếu một cơ quan kiểm tra vệ sinh thực phẩm phạt một quán ăn với mức phạt phi lý, chủ quán có thể phản ánh với nghị viên khu vực và ông ta có thể gây sức ép buộc cơ quan công quyền phải trả lời công khai bằng văn bản.

Giải phóng sức lao động và huy động tối đa các nguồn lực trong dân cư vào công cuộc phát triển kinh tế. Có những biện pháp chúng ta tưởng là an toàn hơn nhưng thực tế lại gây ra nhiều ca bệnh hơn (ví dụ vấn đề cách ly tập trung trước đây), gây ra gánh nặng lớn hơn cho hệ thống y tế. Các chính sách theo kiểu “thử làm xem được không”, “sai thì sửa ngay” hay “sáng mở, chiều đóng” sẽ đẩy DN vào khó khăn vì hao tổn nhiều chi phí. Mỗi một lần bấm “công tắc” chính sách đều yêu cầu lượng chi phí khổng lồ với DN, nên họ mất dần niềm tin.

Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chức năng cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện. Cụm liên kết ngành là hình thức liên kết giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành và doanh nghiệp, tổ chức có liên quan cùng hợp tác và cạnh tranh. Chuỗi giá trị là mạng lưới liên kết tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm các giai đoạn tiếp nối nhau từ hình thành ý tưởng, thiết kế, sản xuất, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng. Thứ ba, năng lực công nghệ của các doanh nghiệp còn lạc hậu, đầu tư của doanh nghiệp cho đổi mới công nghệ chỉ chiếm 0,3% doanh thu, thấp hơn nhiều so với các nước như Ấn Độ (5%), Hàn Quốc (10%)…

Trong đó lao động làm việc trong doanh nghiệp ngoài nhà nước ước tính khoảng hơn 8,4 triệu lao động, chiếm trên 18% tổng số lao động có việc làm trong thành phần kinh tế này. Thứ ba, dòng tiền bị thiếu hụt nghiêm trọng khiến doanh nghiệp rất khó khăn để trang trải các khoản chi phí nhằm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thiếu hụt dòng tiền cũng khiến hầu hết doanh nghiệp khó có thể trả lãi các khoản vay ngân hàng đúng hạn, dẫn đến tình trạng nợ xấu, nợ quá hạn, khó có thể tiếp cận các khoản vay mới.

Lớp học sẽ tổ chức vào chủ nhật và buổi tối để tạo điều kiện thuận lợi cho các quần chúng này. Theo kế hoạch, năm 2017, Đảng bộ sẽ thành lập thêm từ 3-4 chi bộ; đến năm 2020, sẽ thành lập 16 chi bộ và kết nạp 100 đảng viên trong DN ngoài khu vực nhà nước, trong đó chú trọng phát triển đảng đối với chủ DN, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và công nhân ưu tú. Một giải pháp cũng đang được Đảng bộ tập trung thực hiện là thành lập tổ chức công doàn, đoàn thanh niên và phát huy vai trò của các tổ chức này trong DN ngoài khu vực nhà nước.