Luật Doanh Nghiệp Xã Hội

Thủ tục thành lập Công ty cổ phần Thủ tục thành lập Công ty TNHH Thủ tục thành lập công ty có điều… Thủ tục thành lập công ty môi giới… Thủ tục thành lập công ty kinh doanh… Thủ tục thành lập công ty có điều…

Sau đây, Luật sư Phùng Quang Cường, Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự nêu một số điểm đáng chú ý của Luật này, liên quan đến Doanh nghiệp xã hội. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng… Nếu bạn cần sự hỗ trợ hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí nhé. Bạn chỉ cần để lại số điện thoại hoặc gọi tới Hotline của chúng tôi hoặc gửi tin nhắn tới website ACC Group mọi thắc mắc của bạn sẽ được xử lý nhanh chóng và chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí. Với vai trò là một trong những người chủ trì soạn thảo Luật DN 2014, ông Phan Đức Hiếu cho rằng, cần có chính sách để thúc đẩy DNXH, như việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lợi nhuận giữ lại của những khoản tài trợ cho DNXH được tính vào chi phí doanh nghiệp cho tài trợ./.

Ngược lại, chủ sở hữu doanh nghiệp, người quản lý và DNXH được tạo thuận lợi hoặc xem xét đặc cách trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, DNXH không được sử dụng các khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác ngoài bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã đăng ký (khoản 2, Điều 11 của Dự thảo). Về chính sách phát triển đối với doanh nghiệp xã hội, Nghị định quy định Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp xã hội có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng. Doanh nghiệp xã hội được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật. Nghị định gồm 21 điều quy định chi tiết Điều 10, Điều 44, Điều 189, Điều 208 của Luật doanh nghiệp và được áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 của Luật doanh nghiệp. Là một tổ chức hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu mang lại lợi ích và giải quyết vấn đề cho xã hội, môi trường và vì lợi ích cộng đồng.

Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, ở Việt Nam, Luật Doanh nghiệp 2014 đã chính thức hóa DNXH. Luật này đã có những quy định khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp xã hội có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng. Ngoài các khoản viện trợ bằng tiền mặt, doanh nghiệp xã hội còn nhận được các viện trợ bằng tài sản hoặc các hỗ trợ kỹ thuật từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện mục tiêu phát triển xã hội, giải quyết vấn đề môi trường. Trường hợp nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường có sự thay đổi, doanh nghiệp xã hội phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về nội dung thay đổi trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sự phát triển mạnh mẽ của DNXH đang đòi hỏi phải luật hóa loại hình doanh nghiệp này Khác với các doanh nghiệp thông thường khác, DNXH được thành lập và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng, DNXH kinh doanh không có lợi nhuận.

Cụ thể, doanh nghiệp xã hội phải cam kết duy trì các mục tiêu và điều kiện trên trong suốt thời gian hoạt động đồng thời cam kết sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký. + Bên cạnh đó, hồ sơ kèm theo phải có Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường, Quyết định của doanh nghiệp thông qua các nội dung trong bản Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường. Một trong những vấn đề được quan tâm nhất trong sửa đổi Luật Doanh nghiệp lần này là thủ tục đăng ký, thành lập doanh nghiệp. Bởi lẽ điều này sẽ tác động trực tiếp đến môi trường và năng lực cạnh tranh thu hút đầu tư. Thủ tục hành chính ở Việt Nam chưa bao giờ là lợi thế so với nhiều nước trên thế giới. So sánh với quốc tế và khu vực về tính cạnh tranh của môi trường đầu tư, thủ tục thành lập doanh nghiệp và khởi sự kinh doanh ở nước ta vẫn còn phức tạp, tốn kém về thời gian và chi phí.

B) Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Chính phủ quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết. Trưởng Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng, hằng quý và hằng năm của Ban kiểm soát; phân công nhiệm vụ và công việc cụ thể cho từng Kiểm soát viên. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được tăng tiền lương, trả thưởng khi công ty không có khả năng thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn. Hình thức viện trợ chủ yếu bằng tài sản, tài chính hoặc hỗ trợ kỹ thuật. Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới.

Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng thành viên dự họp. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì mỗi thành viên Hội đồng thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị như nhau. Hội đồng thành viên có thể thông qua nghị quyết, quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Do vậy, đối tượng hướng đến của doanh nghiệp xã hội là những đối tượng cần sự hỗ trợ, mà rõ ràng họ không hề có khả năng chi trả tài chính. Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên và cổ đông DNXH chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần của mình cho tổ chức, cá nhân khác nếu họ có cam kết tiếp tục thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường. Thứ tư, DNXH được phép việc tiếp nhận viện trợ, tài trợ từ trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động xã hội và chỉ phải báo cáo kết quả sử dụng nguồn tài trợ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý viện trợ tỉnh nơi có trụ sở để kiểm tra, giám sát. Thực tế, có thể xuất hiện những trường hợp DNXH cam kết và thực hiện các “lợi ích công cộng chung” một cách giả tạo, vụ lợi và việc tiếp nhận tài trợ từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước nhằm mục đích tiến hành các hoạt động phức tạp. Do đó, với quy định chưa được chặt chẽ nêu trên thì các cơ quan quản lý nhà nước khó có cơ chế kiểm soát, quản lý vấn đề này. Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận. Hội đồng thành viên sử dụng bộ máy quản lý, điều hành, bộ phận giúp việc của công ty để thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhiệm kỳ của Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại. Một cá nhân được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên không quá 02 nhiệm kỳ tại một công ty, trừ trường hợp đã có trên 15 năm làm việc liên tục tại công ty đó trước khi được bổ nhiệm lần đầu.

Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. D) Ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc người đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là tập hợp dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, sau kì nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, 12% người lao động các khu công nghiệp là những lao động ngoại tỉnh, lao động đang là F0 vẫn chưa trở lại làm việc. Trong khi đó, thời điểm này nhu cầu sản xuất tăng cao, nhiều dự án đang triển khai, các doanh nghiệp trong KCN hầu hết đều có nhu cầu bổ sung lao động. Trong 2 năm qua, mặc dù đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế – xã hội, tuy nhiên, thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam vẫn tăng trưởng khoảng 18%.

  • Có lẽ đây là sự ngạc nhiên lớn nhất của tôi, bởi tôi biết chính quyền TP trong những năm 2000 đã từng là điểm đến học tập kinh nghiệm của nhiều địa phương trên cả nước về đổi mới khu vực hành chính công, là nơi của công viên phần mềm và là cái nôi của nhiều đổi mới sáng tạo trong khu vực tư…
  • Trường hợp cổ đông góp vốn bằng tài sản thì thời gian vận chuyển nhập khẩu, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản đó không tính vào thời hạn góp vốn này.
  • Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu cổ phần đó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.
  • Như vậy, so với doanh nghiệp thông thường, điều kiện, trình tự thành lập và các ưu đãi nhận được, doanh nghiệp xã hội có những điểm khác biệt.

Doanh nghiệp xã hội là mô hình còn nhiều mới mẻ, gắn với những đặc trưng riêng mang lại nhiều giá trị lớn lao cho cộng đồng. Với mục tiêu hàng đầu hướng đến lợi ích xã hội, trách nhiệm từ thiện của loại hình doanh nghiệp này là một vấn đề đáng quan tâm. Trước những sự thay đổi và biến chuyển của xã hội, nền kinh tế thị trường, khung pháp lý dành cho DNXH ngày càng hoàn thiện và từng bước vững vàng, tuy nhiên cũng không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Bài viết phân tích một số vấn đề pháp lý về DNXH, bên cạnh đó là trách nhiệm từ thiện đối với loại hình doanh nghiệp này. Trên đây là tư vấn của Lawkey về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội.

Gần đây, nhiều quận, huyện đã đổi mới tích cực thủ tục hành chính để phục vụ tốt hơn cho người dân. Cụ thể như quận 1 đã ra mắt dịch vụ “định danh khách hàng điện tử” để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Bằng cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI với giải pháp xác định khuôn mặt, người dân khi đăng ký làm thủ tục hành chính trực tuyến thì chỉ cần chụp ảnh hai mặt CMND/CCCD, gửi vào hệ thống thì sẽ được tự động nhận diện, điền vào biểu mẫu có sẵn một cách chính xác đến 99%. Hơn nữa, TP cũng cần được giữ lại ngân sách với tỉ lệ cao hơn để tái đầu tư và xây mới cho hệ thống bệnh viện công lập tuyến huyện và trạm y tế tuyến xã. TP cũng cần đầu tư nhiều hơn vào hệ thống xử lý nước thải, giảm xả thải trực tiếp vào nguồn nước, ảnh hưởng tới chất lượng nước sinh hoạt của người dân.

Mẫu biên bản cam kết, giấy cam kết, tờ cam kết mới nhất. Cách soạn thảo biên bản cam kết, giấy cam kết, tờ cam kết viết tay đơn giản và thông dụng mới nhất năm 2022. Hướng dẫn thi trắc nghiệm máy tính, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của… Tặng hoa, quà và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Ưu điểm và hạn chế của doanh nghiệp xã hội? Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội? Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hầu hết là loại hình doanh nghiệp hoạt động phi lợi nhuận, sử dụng lợi nhuận vì mục đích xã hội. Việc thành lập doanh nghiệp xã hội là một trong những cách tối ưu hóa về thuế.

Trường hợp giải thể DNXH, số dư tài sản hoặc tài chính còn lại đối với nguồn tài sản, tài chính mà DNXH đã nhận phải được trả lại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã viện trợ, tài trợ hoặc chuyển cho các DNXH khác, tổ chức khác có mục tiêu xã hội tương tự. B) Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường. Thủ tục thành lập DNXH được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định 96. Giống như mọi doanh nghiệp khác, DNXH cũng có tên riêng của mình. Dựa trên các chuẩn mực về tên doanh nghiệp được pháp luật quy định, người đứng đầu DNXH sẽ chủ động quyết định đặt tên cho DNXH. Theo các quy định từ Điều 38 đến Điều 42 Luật Doanh nghiệp thì không có quy định riêng trong việc đặt tên cho DNXH.

Bốn là, một bộ phận dân cư trong cộng đồng xã hội có tâm lý hoài nghi về mục tiêu xã hội của doanh nghiệp xã hội vì họ đã quá quen với nếp nghĩ rằng, mục tiêu tối cao của doanh nghiệp phải là lợi nhuận. Do đó, họ thiếu đi sự cảm thông và không sẵn lòng chia sẻ, ủng hộ với doanh nghiệp xã hội. Nghị định này quy định chi tiết về thủ tục đăng ký doanh nghiệp; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp. Khả năng tiếp cận và huy động nguồn vốn đầu tư thương mại còn hạn chế vì đa phần các DNXH được thành lập từ các cá nhân, có sứ mệnh phục vụ xã hội nên vốn đầu tư ban đầu đa phần là vốn tự đóng góp với quy mô nhỏ. Các mô hình doanh nghiệp xã hội xuất hiện tại Hàn Quốc từ cuối thập kỷ 90 (thế kỷ XX) và đã có nhiều đóng góp được ghi nhận bởi cộng đồng.

Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và theo các phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật. Cổ phần, trái phiếu của công ty cổ phần có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty và phải được thanh toán đủ một lần. Căn cứ vào nội dung và chương trình cuộc họp, khi xét thấy cần thiết, Hội đồng thành viên mời đại diện có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức có liên quan tham dự và thảo luận các vấn đề cụ thể trong chương trình cuộc họp. Đại diện cơ quan, tổ chức được mời dự họp có quyền phát biểu ý kiến nhưng không tham gia biểu quyết.

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến vào dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Đây là dự án luật không chỉ được cộng đồng các doanh nghiệp mong đợi mà còn được cơ quan nhà nước các cấp quan tâm bởi sự kỳ vọng vào việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, duy trì tăng trưởng, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội. “Sau khi hoàn tất thủ tục bán hoặc sáp nhập doanh nghiệp vào một doanh nghiệp khác, chủ doanh nghiệp tư nhân phải khai báo với cơ quan kế hoạch đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh và phải thông báo công khai”. Doanh nghiệp xã hội hiện tại ở Việt Nam chủ yếu hoạt động với mô hình phi lợi nhuận. Doanh nghiệp muốn phục vụ xã hội hoặc nhằm mục đích tối ưu hóa về thuế thì doanh nghiệp xã hội chính là lựa chọn hợp lý. Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Luật sư Hải có hơn 13 năm kinh nghiệm với vai trò là luật sư tư vấn tại Rouse Legal (Anh Quốc), Ngân hàng PG Bank, trưởng phòng pháp chế của Công ty Vinpearl (tập đoàn Vingroup). Với những kinh nghiệm tư vấn nhiều năm cho các công ty luật hàng đầu, các tập đoàn lớn và hàng nghìn khách hàng trong tất cả các lĩnh vực. Luật sư Hải chắc chắn sẽ giải quyết được các vấn đề pháp lý mà khách hàng gặp phải với chất lượng chuyên môn cao. Chính phủ sửa đổi các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật doanh nghiệp tư nhân cho phù hợp với Luật này.

Nếu Quý khách hàng mong muốn tìm một công ty chuyên nghiệp cung cấpdịch vụ thành lập công tyuy tín, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được được tư vấn miễn phí và báo giá ưu đãi nhất. Trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội Khách hàng có thể tiến hành theo các bước hướng dẫn của Luật Hoàng Phi để việc đăng ký trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Các văn bản quy phạm pháp luật chứa đựng các quy định có liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp xã hội như Luật đầu tư, Luật thuế, Luật thương mại,..

Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền. Như vậy, việc thành lập doanh nghiệp xã hội giống các loại hình doanh nghiệp khác nhưng việc hoạt động phải đáp ứng các tiêu chí đặc thù. Trong đó, doanh nghiệp xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Theo lãnh đạo Công an tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ triển khai các phương án tăng cường phòng, chống tội phạm và TNXH.

Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo quy định; Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ; được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định; Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp. Từ chối yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân về cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật. Khiếu nại, tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

Vì thế mà có quan điểm cho rằng, định nghĩa kinh doanh ở nước ta quá nhấn mạnh chủ nghĩa duy lợi, người soạn luật đã không khái quát được những doanh nghiệp không vì mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Điều đó có nghĩa là các doanh nhân khi đầu tư vào doanh nghiệp xã hội không nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận cho bản thân mình mà hướng tới việc giúp đỡ cộng đồng giải quyết các vấn đề xã hội như việc làm, đói nghèo hay môi trường. Theo đó ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp sẽ được dùng để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký. DNXH khi hoạt động kinh doanh phát sinh lợi nhuận không phân phối như các doanh nghiệp thông thường.

Doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, với mục tiêu hoạt động là giải quyết vấn đề xã hội, môi trường, mục tiêu hoạt động vì lợi ích của cộng đồng. Doanh nghiệp xã hội sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của mình để tái đầu tư, nhằm thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã đăng ký. Doanh nghiệp xã hội phải thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường cho cơ quan đăng ký kinh doanh để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp hoặc trong quá trình hoạt động. Trường hợp nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường có sự thay đổi, doanh nghiệp xã hội phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về nội dung thay đổi trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 4 Nghị định số 96 thì có thể bổ sung thêm cụm từ “xã hội” vào tên riêng của DNXH. Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc để thành lập doanh nghiệp mới theo quy định của Luật này. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.