Luật Doanh Nghiệp Lào

Tuyển dụng là tạo ra các điều kiện phát triển việc làm hoặc nghề nghiệp, vàcó tùy chọn làm việc phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. Lao động được định nghĩa là năng lượng thể chất và tinh thần do con người tạo ra cho các mục đíchcông việc, tạo ra kết quả kinh tế xã hội. “Mong doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Lào là điển hình, là kiểu mẫu về tất cả mọi mặt với Lào”, Thủ tướng chia sẻ. Hợp tác mua bán điện giữa EVN và 2 doanh nghiệp này được xúc tiến theo chủ trương hợp tác phát triển năng lượng giữa hai quốc gia.

Việc quản lý và sử dụng quỹ lao động phải được thực hiện một cách minh bạch và có thểđược kiểm toán theo mục tiêu theo Điều 3136 của Luật này, Luật Nhà nướcNgân sách và các luật khác có liên quan, chi tiết được xác định theo pháp luật cụ thể. Hợp đồng lao động có thời hạn cố định có thể bị hủy theo phần 2 và 4của Điều này. Sau khi trả tiền bồi thường, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toántiền lương, tiền công và các khoản trợ cấp chưa thanh toán khác theo hợp đồng lao động. Trong trường hợp sản xuất, hoạt động kinh doanh và dịch vụ cần thiết chocông việc liên tục, hoặc nơi chấm dứt sẽ làm hỏng hoạt động kinh doanh, chủ nhân có thểgán nhiều ca.

Sau khi chấm dứt tư cách thành viên hợp danh, nếu tên của thành viên đó đã được sử dụng thành một phần hoặc toàn bộ tên công ty thì người đó hoặc người thừa kế, người đại diện theo pháp luật của họ có quyền yêu cầu công ty chấm dứt việc sử dụng tên đó. Thông báo mời họp Hội đồng thành viên có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định. Thông báo mời họp phải nêu rõ mục đích, yêu cầu và nội dung họp, chương trình và địa điểm họp, tên thành viên yêu cầu triệu tập họp.

Tiền lương theo đơn vị sản xuất là bồi thường theo năng suất nhận được bởinhân viên theo hợp đồng lao động cơ bản. Thời gian bị mất được tính là giờ làm việc hàng ngày nên được xác định trong nội bộquy định về công việc của đơn vị lao động. Năm 2021, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp 2 bên đã ký kết 25 thỏa thuận hợp tác quan trọng nhân các chuyến thăm và dưới sự chứng kiến của lãnh đạo 2 đảng, 2 nước. Song song đó là hợp tác quốc phòng, an ninh chặt chẽ; xây dựng tuyến biên giới Việt Nam – Lào hòa bình, ổn định; phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia.

Trong trường hợp người quản lý công ty mẹ đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi thẩm quyền mà vẫn không nhận được báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định từ công ty con thì người quản lý công ty mẹ vẫn lập và trình báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con. Báo cáo có thể gồm hoặc không gồm thông tin từ công ty con đó, nhưng phải có giải trình cần thiết để tránh hiểu nhầm hoặc hiểu sai lệch. Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty. C) Báo cáo của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do công ty phát hành. Ủy ban kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần chào bán theo quy định tại Điều này phải làm thủ tục về mua cổ phần theo quy định của Luật Đầu tư.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác thèo quy định của pháp luật. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông công ty.

B) Trường hợp cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm a khoản này, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp. Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 47 của Luật này. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng, sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý. Ngay sau khi tiếp nhận tài liệu và thông tin về công ty, Luật sư sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cho khách hàng đầy đủ theo quy định. Thời gian nhận hàng trở lại chưa được thông báo. B) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có). Ngoài báo cáo, tài liệu theo quy định của pháp luật, công ty con còn phải lập báo cáo tổng hợp về mua, bán và giao dịch khác với công ty mẹ.

  • Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
  • Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.
  • VOV.VN – Sáng 12/2 (tức mồng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu), lô hàng đầu tiên của năm mới đã xuất khẩu thuận lợi qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, thành phố Lào Cai.
  • Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.
  • Chiều 9/11, tại Hà Nội, ông Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo của Công ty Điện lực Lào và Tổng công ty Phát điện Lào (EDL-Gen) về việc mua điện từ các dự án do 2 doanh nghiệp này làm chủ đầu tư.
  • Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác đăng ký, quản lý, thống kê hộ tịch và cập nhật các kiến…

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Thương lượng tập thể là tư vấn và đàm phán giữa nhà tuyển dụng và nhân viênđại diện hoặc công đoàn liên quan đến điều kiện làm việc hoặc tuyển dụng, tiền lương, phúc lợi vàcác lợi ích khác không trái pháp luật, dựa trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi. Đối với quá trình điều trị và phục hồi chức năng, nhân viên có quyền nhậnmức lương hoặc tiền lương bình thường của họ từ người sử dụng lao động, nhưng không quá sáu tháng. Nếu giới hạn làđạt được, người sử dụng lao động hoặc cơ quan thực hiện bảo hiểm xã hội sẽ chi trả chi phítheo Luật Bảo hiểm xã hội.

Kế hoạch Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm… V/v tổ chức phát động phong trào thi đua đầu năm 2022 về xây dựng… Kế hoạch 215/KH-UBND 2021 Nâng cao hoạt động của Tổ hỗ trợ doanh … Những văn bảnh trước đây trái với quy định tại thông tư này đều bãi bỏ.

Vì Đăng Nhập Thành Viên Basic nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính, Nội dung của văn bản, Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế,Văn bản gốc. + Tiến hành thủ tục khắc dấu cho Doanh nghiệp và đăng bố cáo mẫu dấu. + Số ngày nghỉ việc riêng được hưởng lương tính bình quân trong năm cho một lao động định biên theo thống kê kinh nghiệm của năm trước liền kề. Là loại hình doanh nghiệp phổ biến toàn cầu, đặc biệt là ở các nước Đông Nam Á.

Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp. B) Đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng. Đơn vị lao động có từ mười nhân viên trở lên phải có đại diện nhân viên hoặccông đoàn. Có biện pháp bảo vệ người lao động hoặc người có thông báo sơ suấthoặc bỏ bê liên quan đến sức khỏe và an toàn nơi làm việc trong đơn vị lao động.

Đối với bổ sung ngành, nghề kinh doanh dịch vụ, sản phẩm an ninh mạng vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục IV Luật Đầu tư, nhiều ý kiến nhất trí với quy định tại dự thảo Luật, đề nghị nội dung quy định này phải bảo đảm nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật Đầu tư. Các doanh nghiệp hai nước tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các văn bản thỏa thuận mà hai bên đã ký kết; lưu ý đầu tư, đẩy nhanh kết nối giao thông giữa hai nước, trong đó đầu tư cảng Vũng Áng để “biến” Lào từ nước không có biển thành nước có biển; đầu tư các tuyến đường sắt, đường bộ cao tốc Hà Nội-Vientiane… Các doanh nghiệp Lào vui mừng và tỏ rõ quyết tâm tiếp tục hợp tác tốt với các doanh nghiệp Việt Nam trên mọi lĩnh vực, nhất là trong hợp tác năng lượng, ngân hàng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. B) Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có). Chính phủ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. D) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Phân loại và vai trò. Để thực hiện dự án Khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông… Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia Phòng, chống thiên tai đến năm… V/v thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi…

Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty. Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

✓ Bài viết, comment… Không được phép quảng cáo dịch vụ, rao vặt, pr… Loại trừ ở chuyên mục Rao vặt đã cho phép.

Người sử dụng lao động phải tạo điều kiện khám sức khỏe cho nhân viên ít nhất một lần mỗi năm.Nhân viên làm việc trong khu vực nguy hiểm hoặc làm việc vào ban đêm phải trải qua các kỳ thi y tế tạiít nhất hai lần mỗi năm. Các đơn vị lao động ở vùng ngoại thành hoặc vùng sâu vùng xa có từ 50 nhân viên trở lên phảicó một học viên y tế gắn liền với đơn vị lao động.Các đơn vị lao động có dưới 50 nhân viên phải duy trì tủ thuốc và có một tủ thuốnhân viên y tá chính. Người lao động không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 72 của Luật này thì được quyềnmột khoản thanh toán một lần, bằng 1,5 của tiền lương hoặc tiền lương hàng tháng của mình bằng cách tính toán dựa trênsáu tháng qua nhân với số năm làm việc.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể. Nghị quyết, quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lạo động trọng doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Đối với trường hợp pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên 01 tờ báo in hoặc báo điện tử trong 03 số liên tiếp.

Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Tròng thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị hợp nhất trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty hợp nhất.

Vì vậy, Lào Cai là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng để giao thương trong nước và nước ngoài. Bên cạnh đó, Lào Cai còn có thế mạnh về phát triển công nghiệp do sở hữu trên 35 loại khoáng sản, có những loại khoáng sản có trữ lượng rất cao như apatit, sắt…; hình thành nhiều khu, cụm công nghiệp lớn, trong đó khu công nghiệp Tằng Loỏng là khu công nghiệp luyện kim, hoá chất lớn nhất cả nước, tập trung nhiều dự án công nghiệp chế biến lớn. Lào Cai cũng có thế mạnh phát triển du lịch và sản xuất nông nghiệp ôn đới công nghệ cao. Đặc biệt, môi trường đầu tư, kinh doanh của Lào Cai liên tục trong nhiều năm qua duy trì khá tốt, thuận lợi cho nhà đầu tư.

Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được quy định tại Luật này; bảo đảm bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; công nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt động kinh doanh. 29. Thành viên công ty là cá nhân, tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.

H) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh.

Chi phí khởi kiện trong trường hợp thành viên khởi kiện nhân danh công ty được tính vào chi phí của công ty, trừ trường hợp bị bác yêu cầu khởi kiện. Trình tự, thủ tục khởi kiện được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. D) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính. C) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Thành lập công tylà một thủ tục hành chính được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, các thủ tục phải tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tuân thủ đứng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.

Trong trường hợp đơn vị lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở lao động thìnhân viên có thể chỉ định người đại diện của họ. Các đơn vị lao động có từ 10 đến 50 nhân viên phảicó một đại diện, và đối với các đơn vị có từ năm mươi mốt đến một trăm nhân viên, họ phải cóhai đại diện có thêm một đại diện cho mỗi 100 nhân viên nữa. Sau khi thông báo cho chủ lao động về mối nguy hiểm tại nơi làm việc, nếu chủ nhân khôngchú ý hoặc giải quyết vấn đề, nhân viên phải thông báo cho Cơ quan quản lý lao động hoặcđơn vị chính phủ chịu trách nhiệm về sức khỏe và an toàn, hoặc tổ chức có liên quan khác. Có ý kiến đề nghị việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến Luật Đầu tư công cần tiếp tục rà soát để tương thích, phù hợp với các điều, khoản khác trong Luật cũng như các Luật khác có liên quan. Nghị định cũng hoàn thiện các quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đặc biệt là xử lý triệt để hành vi kê khai không trung thực, không chính xác, giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, xử lý các doanh nghiệp “bỏ trốn, mất tích” nhằm tăng tính răn đe, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, an toàn. Luật Doanh nghiệp 2020 không còn quy định về thành viên HĐTV làm việc chuyên trách; bên cạnh đó, bổ sung quy định “trừ chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc, Tổng Giám đốc công ty đó hoặc công ty khác không phải là doanh nghiệp thành viên theo quyết định của chủ sở hữu” tại Điều 93.

Người quản lý công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều này phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về thiệt hại đó. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Biên bàn hợp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng. Công ty phải cập nhật kịp thời thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có quyền như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Người sử dụng lao động phải trả lương hoặc tiền công cho nhân viên ít nhất một lần mỗi thángphù hợp với thời gian quy định. Một chủ nhân mới chấp nhận một nhân viên trong khi biết rằng nhân viên vẫn cócam kết lao động xuất sắc cho người sử dụng lao động cũ, trực tiếp hoặc gián tiếp,chủ nhân phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho chủ nhân cũ. Hợp đồng lao động có thể bằng lời trong trường hợp người sử dụng lao động và người lao động cả haicá nhân. Giờ làm việc cụ thể có thể được xác định cho các ngành nghề kinh tế cụ thểnơi nó được coi là cần thiết dựa trên sự chấp thuận của cơ quan quản lý lao động sau ba bêntư vấn và đồng ý nhất trí. Tôn trọng và thực hiện mọi quyền hoặc nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Số lượng thành viên, cổ đông và số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của thành viên, cổ đông và vốn điều lệ của các công ty mới sẽ được ghi tương ứng với cách thức phân chia, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị chia sang các công ty mới theo nghị quyết, quyết định chia công ty. Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho công ty con theo quy định tại khoản 3 Điều này thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 01% vốn điều lệ của công ty con có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh công ty con yêu cầu công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con. Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc để thành lập doanh nghiệp mới theo quy định của Luật này. Sau khí bán doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp tư nhân phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua và chủ nợ của doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận khác.

Vì để đảm bảo thực hiện tốt công việc được giao và hạn chế tình trạng tham nhũng, trục lợi trong kinh doanh. Phát biểu tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã thông tin tình hình sản xuất, kinh doanh tại địa bàn, nêu những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động hợp tác kinh doanh, phát triển quan hệ với chính quyền sở tại, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Tổng Lãnh sự quán về những quan tâm, hỗ trợ trong thời gian qua. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần quan tâm làm tốt vai trò “cầu nối” trong việc tổng hợp thông tin, phản hồi từ phía doanh nghiệp nhằm giúp cấp ủy đảng, chính quyền nắm chắc tình hình, có giải pháp kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh. Cục trưởng Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định về đăng ký doanh nghiệp; là Nghị định đầu tiên của năm, có phạm vi tác động lớn, trực tiếp đến doanh nghiệp. Định mức lao động tổng hợp cho đơn vị sản phẩm (kể cả sản phẩm quy đổi) định mức biên chế lao động tổng hợp của doanh nghiệp phải hình thành từ định mức nguyên công(nguyên công công nghệ, nguyên công phục vụ) từ định mức biên chế của từng bộ phận cơ sở và lao động quản lý.

Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài. C) Tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định. Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp xã hội. Bản sao là giấy tờ được sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc đã được đối chiếu với bản chính. Tranh chấp liên quan đến quyền lợi, trong đó đề cập đến các tranh chấp liên quan đến yêu sách của nhân viêncho các quyền và lợi ích mới mà họ yêu cầu chủ nhân của họ giải quyết.